چاپ این صفحه

رگلاتور تک مرحله ای

 

رگلاتور وسیله ای است که می تواند فشاربالای گاز در یک سیلندر یا یک خط را ، به فشار پایین تر برساند. نکته بسیار مهم این است که این وسیله امکان کنترل جریان را ندارد.

طرح شماتیک درون یک رگلاتور به شکل زیر است :

تغییر نیروی وارد بر فنر ، فشاری را به دیافراگم وارد می کند.تعادل فشاردر محفظه گاز با فشارناشی از فنر وارد بر دیافـراگم سـبب خروج گازبا فـشار پایین از محفظه رگلاتور می شود.

در رگلاتور یک مرحـله ای ، به تدریج که فشـارمـنبع ورودی کاهش پیدا می کند ، فشارخروجی رگلاتور افزایش پیدا می کند. برای ثابت نگهداشتن فشار خروجی ، با چرخاندن مداوم دستگیره ، فشار کنترل می شود.عموما” در موارد زیر استفاده می شود:

* دقت در فشار خروجی و ثابت ماندن آن اهمیت نداشته باشد.

*منبع فشار وروری ثایت باشد .

* گاز ورودی فشار خود را از تبخیر گاز مایع درون سیلندر بگیرد.

 

 انتخاب رگلاتور مناسب

* رگلاتور برای چه گازی مورد استفاده قرار می گیرد؟ 

* محل نصب رگلاتور کجاست؟ 

* نوع جنس رگلاتور چه باشد؟

* رگلاتور چند مرحله ای باشد؟

* فشار ورودی و خروجی رگلاتور چقدر باشد؟

* توع اتصالات ورودی و خروجی رگلاتور چه باشد؟

* تعداد فشار نما ها و دقت آنها چه میزان باشد؟

* چه جریانی از گاز قرار است از رگلاتور عبور کند؟

* سازنده رگلاتور و استانداردها

مشاهده 756 مرتبه
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید